Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Šumperk
Identifiakční číslo:
00303461
Poštovní adresa:
nám. Míru 364/1
Obec:
Šumperk
PSČ:
78701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
AJL, s.r.o.; Markova 1965/6; 59401 Velké Meziříčí
Tel.:
+420 604273438
K rukám:
Ing. Jiří Žák
       
E-mail:
zak@ajl.cz
Fax:
+420 561110603
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sumperk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
CZ071 Olomoucký kraj
Kód NUTS
CZ071
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace:

- Konsolidace HW a SW úřadu;

- Elektronizace procesů a digitalizace dat.

Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně:

- Pro realizaci: 4 733 000,- Kč bez DPH

- Pro podporu provozu: 1 435 000,- Kč bez DPH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 168 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48800000-6
 
Další předměty
32571000-6
72590000-7
72250000-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
§ 1 Podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk“ je nutné realizovat z důvodu nedostatečné výkonnosti a robustnosti TC ORP Šumperk a v souvislosti s požadavkem na pořízení nových AIS. Projekt je určen pro uživatele TC ORP Šumperk viz cílové skupiny.
Účelem projektu je inovace a konsolidace HW, SW TC ORP, posílení bezpečnosti dat obcí skrze TC ORP a elektronizace dalších procesů ORP za účelem naplnění vize eGovernmentu.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Konsolidace HW a SW úřadu:
- Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC - konsolidace struktury HW – servery, disková pole, konsolidace LAN sítí, virtualizace za účelem zjednodušení správy infrastruktury, záložní energetický systém.
Elektronizace procesů a digitalizace dat:
- Rozklikávací rozpočet - online zveřejňování ekonomických dat úřadu - rozšíření stávajících IS o funkčnosti (moduly) podporující sdílení dat systému, elektronickou komunikaci s občanem a úřady.
- Sehrávání a zveřejňování dat z PO organizací - IS pro podporu elektronizace procesů a dat.
- Smlouvy s profilem a s vazbou na zveřejňování smluv na www - rozšíření stávajících o funkčnosti (moduly) podporující sdílení dat systému, elektronickou komunikaci s občanem a úřady.
- Elektronické schvalování FA po vzniku závazku - IS pro podporu elektronizace procesů a dat (elektronizace schvalovacího procesu na úřadě).
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Projekt je v souladu s Integrovaným operačním programem a naplňuje jeho znění v prioritní ose 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, blíže specifikované v oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, neboť je zaměřen na modernizaci územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti a nákupem hardwaru dle doporučené infrastruktury a potřebného softwaru dojde ke konsolidaci IT a TC v území ORP Šumperk. Realizací projektu dojde ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a uskutečňování strategie Smart Administration a zároveň ke snížení administrativního zatížení občanů v ORP Šumperk.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Termín zahájení plnění: duben / 2015
Termín ukončení realizace: do 85 dnů od podpisu SoD
Termín ukončení plnění: 5 let od ukončení realizace projektu
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj; Operační program: IOP – Integrovaný operační program; Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě; Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě; Číslo výzvy: 22
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/11/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh