Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010009022


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Šumperk
Identifiakční číslo:
00303461
Poštovní adresa:
nám. Míru 1
Obec:
Šumperk
PSČ:
78701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor strateg.rozvoje, úz.plán. a investic
Tel.:
+420 583388309
K rukám:
Ing. Irena Bittnerová
       
E-mail:
irena.bittnerova@sumperk.cz
Fax:
+420 583213587
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sumperk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Přístavba a úpravy MŠ Pohádka - Nerudova 4B
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Šumperk
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
přístavba dvou tříd mateřské školky - jednopodlažní objekt s plochou střechou (401 m2), vnitřní úpravy ve stávající budově MŠ v návaznosti na přístavbu
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
17 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
15/04/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
popis potřeb - rozšíření prostor mateřské školky, aby byly dodrženy hygienické normy a předpisy.
V současnosti školku navštěvuje větší počet dětí než je hygienicky přípustné.
popis předmětu - nová přístavba se dvěmi třídami vč. šaten a hygienického zázemí. Vzhledem k propojení s hlavní budovou dojde uvnitř hlavní budovy ke stavebním úpravám - rozšíření herny, přípravna a výdejna stravy a zázemí personálu bude přemístěna a rozšířena. Součástí je posun venkovního únikového shocdiště, zřízení dopravního sjezdu, nový vjezd pro zásobování a doplnění zpevněných ploch chodníků k novým vstupům navrhované přístavby (dlážděný povrch).
potřeby zadavatele - vybudováním přístavby MŠ dojde k rozšíření prostoru mateřské školky a tím ke zlepšení a dodržení prostorových parametrů daných hygienickými normami.
předpokládný termín splnění věřejné zakázky - do 30.12.2015

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/03/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh