Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010030367


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Šumperk
Identifiakční číslo:
00303461
Poštovní adresa:
nám. Míru 1
Obec:
Šumperk
PSČ:
78701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor strateg.rozvoje, úz.plán. a investic
Tel.:
+420 583388309
K rukám:
Ing. Irena Bittnerová
       
E-mail:
irena.bittnerova@sumperk.cz
Fax:
+420 583213587
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sumperk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Šumperk
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem 39 x 21,68 m, běžecká dvoudráha délky 70 m s doskočištěm, hřiště s umělým sportovním travním povrchem 17 x 12m
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 700 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212200-8
 
Další předměty
45112000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
23/02/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
04/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
12/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
popis potřeb - modernizace venkovního sportoviště u základní školy, které je nyní již v technicky i bezpečnostně nevyhovujícím stavu.
popis předmětu - stavebními úpravami dojde k vybudování víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem, hřiště s umělým sportovním travním povrchem a běžecké dvoudráhy 70 m zakončené doskočištěm
potřeby zadavatele - modernizací hřiště na místě stávajícího hřiště by mělo dojít ke zvýšení kvality a bezpečnosti výuky tělesné výchovy žáků této základní školy, rozšíří se možnost sportovního volnočasového vyžití dětí z blízkého okolí
předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - do 1.9.2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh