Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010032007


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Šumperk
Identifiakční číslo:
00303461
Poštovní adresa:
nám. Míru 364/1
Obec:
Šumperk
PSČ:
78701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor strateg.rozvoje, úz.plán.a investic
Tel.:
+420 583388309
K rukám:
Ing. Irena Bittnerová
       
E-mail:
emilie.lovichova@sumperk.cz
Fax:
+420 583213587
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sumperk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Šumperk
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování 18 nových parkovacích míst na pozemku parc. č. 269/1 v k.ú. Dolní Temenice s propojením s napojením na ul. Fibichovu. Současně bude vybudován nové dešťové kanalizace, drenáže, osazení odlučovače ropných látek a vybudování zasakovací jímky, nové veřejné osvětlení.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 144 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45223300-9
 
Další předměty
90400000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Stávající panelové sídliště Fibichova vykazuje nedostatek parkovacích míst pro obyvatele sídliště.
b) popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování 18 nových parkovacích míst na pozemku parc. č. 269/1 v k.ú. Dolní Temenice s propojením s napojením na ul. Fibichovu. Současně bude vybudován nové dešťové kanalizace, drenáže, osazení odlučovače ropných látek a vybudování zasakovací jímky, nové veřejné osvětlení. Stavba bude navazovat na plánovanou revitalizaci panelového sídliště ulice Fibichova.
c) popis vzájemného vztahu předmětu zadavatele a potřeb zadavatele
Realizací veřejné zakázky zadavatel navýší potřebné parkovací místa pro obyvatele panelových domů ulice Fibichova, čímž dojde ke zlepšení kvality života obyvatel a tím zadavatel dosáhne stanoveného cíle.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 10/2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Úhrada ceny bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
10/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh