Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010039752


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Šumperk
Identifiakční číslo:
00303461
Poštovní adresa:
nám. Míru 1
Obec:
Šumperk
PSČ:
78701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor strateg. rozvoje, úz.plán. a investic
Tel.:
+420 583388309
K rukám:
Ing. Irena Bittnerová
       
E-mail:
irena.bittnerova@sumperk.cz
Fax:
+420 583213587
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sumperk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Stavební úpravy budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Šumperk
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavním předmětem stavby je vytvořit z bývalé školy dostatečné prostory Městské knihovny v Šumperku vhodné pro půjčování a uskladnění knih a centrum bakalářských studií VŠB. Budou vybourány stávající výplně otvorů, část dělících a nosných stěn, stávají podlahy a stávající vnitřní instalace. Bude provedena sanace suterénu, osazeny ocelové sloupy uvnitř budovy vč. základů, posílení únosnosti stropů, provedeny nové skladby podlah, nové výplně otvorů, kompletní výměna vnitřních instalací. Nově bude proveden výtah pro bezbariérové užívání objektu. Venkovní úpravy zahrnující zpevněné plochy, zřízení bezbariérového přístupu a provedení čtenářské zahrady vč. oplocení.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
49 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214000-0
 
Další předměty
45262520-2
45330000-9
45421100-5
45310000-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
10/10/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
29/03/2018 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
popis potřeb - současná městská knihovny má nedostatečné prostory v rámci ukládání knih a pořádání kulturních akcí, nemá bezbariérový přístup. Bude tedy využita budova bývalé základní školy, která nyní není využívána.
popis předmětu - stavebními úpravami dojde k vybudování prostor knihovny (půjčovna pro dospělé, půjčovna pro děti, depozitář knihovny a administrativní zázemí knihovny), prostor centra bakalářských studií VŠB (tři učebny a dva kabinety), malé literární kavárny, malý víceúčelový sál (72 míst) a velký sál (160 míst)
potřeby zadavatele - vytvořit dostatečné prostory městské knihovny vhodné pro půjčování a uskladnění knih s výhledem udržitelnosti knihovny minimálně na období dalších 10 let a smysluplné využití opuštěné stavby bývalé školy. Zajistit větší prostory pro pořádání kulturních akcí knihovny.
předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - do 29.03.2018

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh