Veřejná zakázka: Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 700
Systémové číslo VZ: P17V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2017
Nabídku podat do: 21.03.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci postupné modernizace stávajícího objektu zimního stadionu (SO 01) na parcele č. st. 3108 v k.ú. Šumperk, tj. provedení dílčí části (etapa 2a) dle požadavků a v rozsahu stanovených zadavatelem.
Jedná se o úpravy střešního pláště, nosných ocelových konstrukcí – vazníků, nové vnitřní osvětlení ZS, nové vzduchotechnické rozvody odvlhčování a umístění zařízení pro odvod tepla a kouře. Součástí stavebních úprav je zbudování nové strojovny vzduchotechniky – odvlhčování a rozšíření stávající rozvodny NN do prostoru pod tribunou. Dále je součástí plynoinstalace – napojení hořáků jednotek VZD odvlhčování. Dále je součástí zbudování venkovních základových konstrukcí na parcele č.1257/128 v k.ú. Šumperk pro umístění technologického zařízení vzduchotechniky – odvlhčování.

Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností:
- zpracování projektu prostorového lešení, popř. jiných prostředků, pro zajištění osob při práci ve výškách, s dodržení maximálních limitů zatížení stávající konstrukcí, zejména tribun a betonové plochy kluziště,
- zajištění vytýčení inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, včetně ochrany stávajících konstrukcí a zařízení,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn, *.dwg a formátu prohlížeče *. pdf
- zpracování digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podniky města Šumperka a.s.
 • IČO: 65138163
 • Poštovní adresa:
  Slovanská 255/21
  78701 Šumperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
IREA s.r.o.
Radniční 4
78701 Šumperk

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky